Algemene vergadering

De grote lijnen in het bestuur van Zorg Izegem worden uitgezet door de Algemene Vergadering. Deze bestaat uit 25 OCMW-raadsleden namens het OCMW en uit 4 leden van het college van burgemeester en schepenen namens het stadsbestuur. Voorzitter is de schepen bevoegd voor welzijn en zorg.

De Algemene vergadering komt minimaal halfjaarlijks bijeen. De vergaderingen zijn openbaar, behalve als het gaat om aangelegenheden die de persoonlijke levenssfeer raken.