Missie en visie

Missie

Het woonzorgcentrum De Plataan wil een thuisvervangende woon- en leefomgeving zijn voor ouderen die, ongeacht hun financiële mogelijkheden, om fysische en/of psychische redenen niet langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Aan zijn bewoners wil het woonzorgcentrum De Plataan een verantwoorde kwalitatieve hulp- en dienstverlening bieden.

Visie

WONEN

Wij willen aan de bewoners een nieuwe en verzorgde thuis bieden die aangepast is aan het algemeen aanvaard comfortniveau en aan de eisen voor de verzorging van zorgbehoevende ouderen.

LEVEN

Wij streven ernaar dat de bewoners kunnen leven in waardigheid en met respect voor hun persoonlijke levenssfeer, hun ideologische en filosofische overtuiging.

ZORG- en DIENSTVERLENING

Wij waarborgen iedere bewoner een verantwoorde en klantvriendelijke hulp- en dienstverlening.

WAARDEN

Wij streven naar een goede verstandhouding tussen de bewoner, de familie en de medewerkers.
Zelfkritiek, samenwerken en het nakomen van afspraken vinden wij essentieel in onze hulp- en dienstverlening.

KWALITEIT

Professionele kwaliteit:

Deskundige en bekwame medewerkers die het hen opgedragen werk correct volgens de gemaakte afspraken uitvoeren.

Relationele kwaliteit:

Medewerkers gaan op een vriendelijke, respectvolle en empathische wijze om met de bewoners.

Organisatorische kwaliteit:

Alle medewerkers en diensten spelen als geheel in op de noden en wensen van de bewoners

Visietekst animatiewerking

Visietekst vrijwilligerswerking

Visietekst inzake de zorg voor de bewoner met dementie

Visietekst m.b.t. grensoverschrijdend gedrag t.a.v. gebruikers

Visietekst zorg-ethisch beleid m.b.t. het levenseinde